diax
Agioi1

Ἁγία Εὐφημία ἡ Μεγαλομάρτυς (16 Σεπτεμβρίου)

5ζησε καί μαρτύρησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ.
Γεννήθηκε στήν Χαλκηδόνα ἀπό οἰκογένεια θεοσεβῆ καί εὐγενική. Οἱ γονεῖς της Ψιλόφρων καί Θεοδωριανή φρόντισαν ὥστε ἡ θυγατέρα τους νά ἀναπτύξει κάθε χριστιανική ἀρετή.
Ἡ Εὐφημία ἐξελίχθηκε σέ ἄνθρωπο μέ σπάνια χαρίσματα καί δυνατό χριστιανικό φρόνημα, τό ὁποῖο ἐπέδειξε ὅταν ὁ εἰδωλολάτρης ἀνθύπατος τῆς Μικρᾶς Ἀσίας Πρίσκος διέταξε νά παρευρεθοῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Χαλκηδόνας σέ γιορτή, τήν ὁποία ὀργάνωνε πρός τιμή τοῦ θεοῦ τῶν εἰδωλολατρῶν Ἄρη.
Τότε ἡ Εὐφημία ἀποφάσισε μαζί μέ ἄλλους χριστιανούς νά ἀπέχει ἀπό τή γιορτή τῶν εἰδωλολατρῶν καί γιά τό λόγο αὐτό συνελήφθη καί φυλακίσθηκε. Κατά τή διάρκεια τῆς αἰχμαλωσίας της οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ προσπαθοῦσαν μέ κάθε τρόπο νά πείσουν τήν Ἁγία νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη της καί νά ἀσπασθεῖ τά εἴδωλα. Ὅταν συνειδητοποίησαν πώς ἡ Εὐφημία δέν ἐπρόκειτο νά ἀλλάξει τήν πίστη της μέ τούς λόγους, τήν βασάνισαν φριχτά. Ὅμως μέ τή θεία χάρη, ἡ Ἁγία δέν ἔπαθε τίποτα ἀπό τά βασανιστήρια.
Τελικά οἱ δήμιοι, τήν ἔριξαν σέ ἄγρια θηρία καί ἡ Εὐφημία βρῆκε τό θάνατο ἀπό μία ἀρκούδα.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Τήν ὡραιότητα.
Τῷ θείῳ ἔρωτι, λαμπρῶς ἀθλήσασα, εἰς oσμήν ἔδραμες, Χριστοῦ πανεύφημε, οἶα νεᾶνις παγκαλής, καί Μάρτυς πεποικιλμένη· ὅθεν εἰσελήλυθας, εἰς παστάδα οὐράνιον, κόσμῳ διανέμουσα, ἰαμάτων χαρίσματα, καί σώζουσα τούς σοί ἐκβοῶντας· χαίροις θεόφρον Εὐφημία.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ἐν τῇ ἀθλήσει σου καλῶς ἠγωνίσω, καί μετά θάνατον ἡμᾶς ἁγιάζεις, ταῖς τῶν αἱμάτων βλύσεσι Πανεύφημε· ὅθεν σου τήν κοίμησιν, τήν ἁγίαν τιμῶμεν, πίστει παριστάμενοι, τῷ σεπτῷ σου λειψάνῳ, ἵνα ῥυσθῶμεν νόσων ψυχικῶν, καί τῶν θαυμάτων τήν χάριν ἀντλήσωμεν.

Μεγαλυνάριον.
Εὔφημόν σοι αἶνον καί ἱερόν, πανεύφημε Μάρτυς, ἀναμέλπομεν εὐπρεπῶς· σύ γάρ Εὐφημία, ἐμπρέψασα εὐφήμως, τῷ Λόγῳ ἐδοξάσθης, ὡς καλλιπάρθενος.

Ἁγία Λουντμίλα (16 Σεπτεμβρίου)

7 Ἁγία Λουντμίλα γεννήθηκε πιθανῶς τό 856 μ.Χ., ἀπό γονεῖς εὐγενεῖς, ἀλλά εἰδωλολάτρες.
Ὅταν ἦταν 16 χρονῶν, παντρεύτηκε μέ τόν ἡγεμόνα τῶν Τσέχων Μποριβόια. Μέ τήν παρουσία τῶν ἱεραποστόλων Μεθοδίου καί Κυρίλλου στήν χώρα τους ἔγιναν χριστιανοί. Ἔκτισαν πολλές ἐκκλησίες, κάλεσαν ἱερεῖς καί ἔκαναν πάρα πολλά γιά τόν ἐκχριστιανισμό τῆς χώρας.
Ὁ ἄντρας της ὅμως σέ ἡλικία 36 χρονῶν πέθανε καί ἡ Λουντμίλα ἀφιέρωσε ὅλη τήν ὑπόλοιπη ζωή της στόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία. Ἀργότερα τήν ἡγεμονία ἀνέλαβε ὁ ἐγγονός της Βιατσεσλάβος καί ἡ νύφη της Δραγομίρα προσπάθησε νά φέρει πάλι τήν εἰδωλολατρία. Ἐμποδίστηκε ὅμως μέ πολλούς τρόπους ἀπό τήν Λουντμίλα, ἡ ὁποία ἀπειλήθηκε ἀκόμα καί μέ θάνατο ἀπό τήν Δραγομίρα. Γιά νά γλιτώσει, πῆγε καί κρύφτηκε σέ ἕναν πύργο.
Ἐκεῖ τήν βρῆκαν οἱ ἀπεσταλμένοι τῆς Δραγομίρας καί τήν θανάτωσαν. Ἀργότερα ὁ ἐγγονός της μετέφερε τό λείψανό της στήν Πράγα, ὅπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Programma1

Nisteiodromio1
15 Σεπτεμβρίου 2019
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
16 Σεπτεμβρίου 2019
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
17 Σεπτεμβρίου 2019
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
18 Σεπτεμβρίου 2019
Νηστεία
19 Σεπτεμβρίου 2019
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
20 Σεπτεμβρίου 2019
Νηστεία - Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος
21 Σεπτεμβρίου 2019
Επιτρέπονται όλες οι τροφές

pKonstantinosΜὲ πολλὴ χαρὰ σᾶς ὑποδεχόμαστε στὴν ἱστοσελίδα τῆς ἐνορίας μας. Εἶναι γεγονὸς ἀναντίῤῥητο πὼς τὸ διαδίκτυο σήμερα ἔχει κατακλύσει τὴν ζωή μας σὲ βαθμὸ μάλιστα ἐξαρτήσεως. Ἄνθρωποι κάθε ἡλικίας ἐξαρτοῦν ἀπὸ αὐτὸ τὴν ἐπικοινωνία, τὴν ἐκπαίδευση, τὴν ἐργασία, τὴν ὑγεία, τὴν ἐνημέρωση, τὴν ψυχαγωγία τους. Εἶναι ἀλήθεια πὼς ὅλη αὐτὴ ἡ ἐξάρτηση ἐγείρει ὰν ὄχι ἀνησυχία, τοὐλάχιστον ἐρωτηματικά. Εἶναι ὅμως πλέον μιὰ πραγματικότητα στὴν ζωή μας τὴν ὁποία δὲν μποροῦμε νὰ ἐξοβελίσουμε, ὅμως μποροῦμε νὰ μεταμορφώσουμε καὶ ἀξιοποιήσουμε. Γι' αὐτὸ κὶ ἐμεῖς τὸ χρησιμοποιοῦμε ὄχι γιὰ νὰ σᾶς ἀποκόψουμε ἀπὸ τὸν πραγματικὸ κόσμο ἀλλὰ γιὰ νὰ σᾶς ὑπενθυμίζουμε πὼς ἡ πραγματικὴ ζωὴ δὲν βρίσκεται μέσα σὲ μία ὀθόνη. Ὄχι γιὰ νὰ σᾶς ἐξαρτήσουμε ἀλλὰ γιὰ νὰ σᾶς ὑπενθυμίζουμε πὼς ὁ πραγματικὰ ἐλεύθερος ἄνθρωπος τὴν ὕπαρξή του μόνον ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ δημιουργό του τὴν ἐξαρτᾷ. Μέσῳ λοιπὸν τῆς ἱστορσελίδας μας αὐτῆς θὰ προσπαθήσουμε κὶ ἐμεῖς νὰ κηρύξουμε κυρίως στοὺς μακρὰν ἀδερφούς μας "Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον", ὅπως τὸν ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε πάντα τὰ ἔθνη καὶ τὰ ἐνίσχυε μέσῳ τῶν ἐπιστολῶν του, χρησιμοποιώντας δηλαδὴ τὴν τεχνολογία τῆς ἐποχὴς του. Δὲν ἀξιώνουμε τίποτα καὶ δὲν ἐπιδιώκουμε τίποτα. Μόνον νὰ ἐπικοινωνήσουμε μαζί σας καὶ παρὰ τὶς ἀδυναμίες μας νὰ προσπαθήσουμε νὰ σᾶς ὠφελήσουμε ἕλκοντάς σας πρὸς τὸν Ἑλκόμενον πρὸς τὸ πάθος γιὰ τὴν σωτηρία μας διὰ πρεσβειῶν τοῦ ὁσίου Λεοντίου τοῦ Μονεμβασιώτου.