diax
Agioi1

Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης (9 Δεκεμβρίου)

AgiaAnna_118ήμερα ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν σύλληψη τῆς Ἁγίας Ἄννης, μητέρας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁ Κύριος μας, προετοιμάζοντας τήν ἐπίγεια κατοικία Του, ἔστειλε ἄγγελο στό ταπεινό ζεῦγος Ἰωακείμ καί Ἄννα γιά νά προμηνύσει τήν γέννηση τῆς Θεομήτορος. Ἡ Παρθένος Μαρία γεννήθηκε μέ θαυματουργικό τρόπο, σύμφωνα μέ τίς χριστιανικές παραδόσεις. Μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ Θεός χάρισε στόν Ἰωακείμ καί στήν Ἄννα τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, μέσω τῆς ὁποίας ἔμελλε νά ἀποκτήσει σάρκα ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Σύμφωνα με το προαιώνιο σχέδιο του Θεού, ο οποίος επιθυμούσε να ετοιμάσει ένα πάναγνο κατοικητήριο για να κατασκηνώσει μαζί με τους ανθρώπους, δεν επετράπη στον Ιωακείμ και την Άννα να αποκτήσουν απογόνους. Και οι δύο είχαν φθάσει σε προχωρημένη ηλικία και είχαν μείνει στείροι - συμβολίζοντας την ανθρώπινη φύση, στρεβλωμένη και αποξηραμένη από το βάρος της αμαρτίας και του θανάτου -, δεν έπαυσαν ωστόσο να παρακαλούν τον Θεό να τους λυτρώσει από το όνειδος της ατεκνίας.
Όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός έστειλε τον Αρχάγγελο Γαβριήλ στον Ιωακείμ που είχε αποσυρθεί σε ένα βουνό και στην Άννα που θρηνούσε την δυστυχία της στον κήπο τους, για να τους αναγγείλει ότι επρόκειτο σύντομα να εκπληρωθούν στο πρόσωπό τους οι πάλαι προφητείες και ότι θα γεννούσαν τέκνο που προοριζόταν να καταστεί η αυθεντική Κιβωτός της καινής Διαθήκης, η θεία Κλίμαξ, η άφλεκτος Βάτος, το αλατόμητον Όρος, ο ζωντανός Ναός όπου θα κατοικούσε ο Λόγος του Θεού.
AgiaAnna_2Την ημέρα αυτή, με την σύλληψη της Αγίας Άννης, τερματίζεται η στειρότητα της ανθρώπινης φύσης, που χωρίσθηκε από τον Θεό δια του θανάτου· και με την υπέρ φύσιν τεκνοποίηση αυτής που είχε μείνει στείρα έως την ηλικία κατά την οποία δεν μπορούν πλέον φυσιολογικά να τεκνοποιήσουν οι γυναίκες, ο Θεός ανήγγειλε και επιβεβαίωσε το πλέον υπερφυές θαύμα της ασπόρου συλλήψεως και την αμώμου γεννήσεως του Χριστού από τα σπλάγχνα της Υπεραγίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας.
Παρότι εγεννήθη από θεία επέμβαση, η Παναγία προήλθε από σύλληψη μέσω συνευρέσεως ανδρός και γυναικός κατά τους νόμους της ανθρώπινης φύσης μας, της πεπτωκυίας και δέσμιας της φθοράς και του θανάτου μετά το προπατορικό αμάρτημα (βλ. Γέν. 3,16) [1]. Σκεύος εκλογής, τίμιος Ναός που προετοίμασε ο Θεός πρό των αιώνων, η Θεοτόκος είναι η πλέον αγνή και τέλεια αντιπρόσωπος της ανθρωπότητας, αλλά δεν βρίσκεται εκτός της κοινής κληρονομίας και των συνεπειών του αμαρτήματος των πρωτοπλάστων. Ακριβώς όπως έπρεπε, για να μας λυτρώσει ο Χριστός από το κράτος του θανάτου δια του εκουσίου Σταυρικού Του θανάτου (βλ. Εβρ. 2,14), να γίνει ο σαρκωθείς Λόγος του Θεού όμοιος με τον άνθρωπο στα πάντα πλην της αμαρτίας, εξίσου απαραίτητο ήταν η Μητέρα Του, στα σπλάγχνα της οποίας ο Λόγος του Θεού ενώθηκε με την ανθρώπινη σάρκα, να είναι σε κάθε τι όμοια με εμάς, υποκείμενη στην φθορά και στον θάνατο, μή τυχόν και θεωρηθεί ότι η Λύτρωση και η Σωτηρία δεν μας αφορούν απολύτως και εξ ολοκλήρου, εμάς του απογόνους του Αδάμ.

Η Θεοτόκος εξελέγη μεταξύ των γυναικών όχι τυχαίω τω τρόπω, αλλά γιατί ο Θεός είχε προβλέψει προαιωνίως ότι θα ήταν σε θέση να διαφυλάξει τελείως την αγνότητά της ώστε να Τον δεχθεί μέσα της [2]. Και ενώ συνελήφθη και γεννήθηκε όπως όλοι μας, αξιώθηκε να καταστεί κατά σάρκα Μητέρα του Υιού του Θεού και κατά πνεύμα μητέρα όλων μας. Γλυκύτατη και φιλεύσπλαγχνος, είναι σε θέση να μεσιτεύει υπέρ ημών ενώπιον του Υιού της, ώστε να μας χαρίσει Εκείνος το μέγα έλεος.
Ακριβώς όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο καρπός της παρθενίας της, η Υπεραγία Θεοτόκος ήταν καρπός της σωφροσύνης του Ιωακείμ και της Άννας. Ακολουθώντας αυτήν την οδό της αγνότητος και εμείς, μοναχοί και σώφρονες χριστιανοί, κάνουμε να γεννηθεί και να μεγαλώσει μέσα μας ο Σωτήρας Χριστός.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
[1] Η Ορθόδοξος Εκκλησία απορρίπτει το δόγμα της “ασπίλου Συλλήψεως” που κατοχύρωσε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία το 1858, χωρίς ωστόσο να μειώνει την τιμή της Θεοτόκου. Διότι, σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας, δεν κληρονομούμε την προσωπική ευθύνη της αμαρτίας του Αδάμ, αλλά απλώς τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος: τον θάνατο, την φθορά και τα αδιάβλητα πάθη (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής μέσω της σαρκικής ένωσης) που δημιουργούν στον άνθρωπο μια ροπή προς την ηδονή. Για τον λόγο αυτό, οι Ορθόδοξοι δεν έχουν καμιά δυσκολία να αναγνωρίσουν ότι η Θεοτόκος ήταν κληρονόμος, όπως όλοι μας, των συνεπειών της παρακοής του Αδάμ (μόνος ο Χριστός ήταν απαλλαγμένος), αλλά ότι ήταν ταυτόχρονα και αγνή και αναμάρτητος σε προσωπικό επίπεδο, αφού εν ελευθερία διαφυλάχθηκε από όλες τις έλξεις του κόσμου και των παθών, και εκουσίως συνεργάσθηκε στην εκπλήρωση του σωτηρίου σχεδίου του Θεού, υπακούοντας με πραότητα στην βούλησή Του: Ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτό μοι κατά του ρήμα σου, απάντησε στον Άγγελο (Λουκ. 1,38).
[2] Αυτό είναι το νόημα των Εισοδίων της Θεοτόκου, που εορτάζουμε στις 21 Νοεμβρίου.

{Πηγή: “Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας”, υπό ιερομονάχου Μακαρίου Σιμωνοπετρίτου, εκδ. Ίνδικτος (τόμος τέταρτος – Δεκέμβριος, σ. 93-95)}

Πηγή: http://vatopaidi.wordpress.com/2009/12/09/syllipsis-agias-annas/

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’.
Σήμερον τῆς ἀτεκνίας δεσμά διαλύονται· τοῦ Ἰωακείμ γάρ καί τῆς Ἄννης, εἰσακούων Θεός, παρ’ ἐλπίδα τεκεῖν αὐτούς, σαφῶς ὑπισχνεῖται Θεόπαιδα, ἐξ ἧς αὐτός ἐτέχθη ὁ ἀπερίγραπτος, βροτός γεγονώς, δι’ Ἀγγέλου κελεύσας βοῆσαι αὐτῇ· χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τόν τάφον σου Σωτήρ.
Βουλῇ τῇ θεϊκῇ, ἡ θεόκλητος Ἄννα, δεσμῶν στειρωτικῶν, λυτρωθεῖσα ἐν γήρᾳ, ἀξίως συνέλαβε, τήν τόν Λόγον κυήσασαν· ἣν θεώμενος, Ἰωακείμ ὁ θεόφρων, ἀνεβόησε· Τίς ἀνυμνήσει Οἰκτιρμόν, βυθόν τῆς προνοίας σου;

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἑορτάζει σήμερον, ἡ οἰκουμένη, τήν τῆς Ἄννης σύλληψιν, γεγενημένην ἐκ Θεοῦ· καί γάρ αὐτή ἀπεκύησε, τήν ὑπέρ λόγον τόν Λόγον κυήσασαν.

Ἕτερον Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Τήν θεοχάλκευτον λυχνίαν καί ἑπτάφωτον
Τῇ θεϊκῇ ἐπαγγελίᾳ ἐκομίσασθε
Ἰωακείμ τε καί Ἄννα μετ’ εὐφροσύνης.
Ἀλλ’ ὡς θεῖοι τοῦ Παντάνακτος Προπάτορες
Ἀπό πάσης ἡμᾶς ῥύσασθε κακώσεως
Τούς κραυγάζοντας, χαίροις ζεῦγος θεόλεκτον.

Μεγαλυνάριον.
Σήμερον ἡ Ἄννα ἡ εὐκλεής, φύσεως τοῖς νόμοις, συλλαμβάνει θείᾳ βουλῇ, τήν τόν Θεόν Λόγον, ὑπερφυῶς τεκοῦσαν· τήν σύλληψιν οὖν ταύτης φαιδρῶς αἰνέσωμεν.

Ἁγία Ἄννα ἡ Προφήτιδα Μητέρα τοῦ Προφήτη Σαμουήλ (9 Δεκεμβρίου)

7ταν στείρα γιά πολλά χρόνια καί βυθίστηκε σέ μεγάλη θλίψη. Ἡ ψυχή της ποθοῦσε νά σφίξει στήν ἀγκαλιά της ἕνα δικό της παιδί. Ἀλλά ὁ καιρός περνοῦσε καί ἡ στείρωση παρέμενε. Παρ’ ὅλα αὐτά ὅμως ἡ Ἄννα, πού ἦταν σύζυγος τοῦ Ἐλκανᾶ, γιοῦ τοῦ Ἱερεμεήλ, ἀπό τήν Ἀρμαθαίμ, εἶχε συνεχή ἐλπίδα στόν Θεό. Καί κάθε χρόνο, ἀνέβαινε στόν οἶκο τοῦ Κυρίου στήν Σηλῶ καί προσευχόταν μέ δάκρυα καί νηστεῖες. Ὁ καλός της σύζυγος Ἐλκανᾶ, προσπαθοῦσε νά τήν παρηγορήσει, ἀλλά ἡ Ἄννα ἦταν ἀπαρηγόρητη καί συνεχῶς προσευχόταν στόν Θεό νά τῆς χαρίσει παιδί καί αὐτή θά τό ἀφιέρωνε σ’ Αὐτόν. Ἡ θερμή προσευχή της εἰσακούστηκε καί ἡ Ἄννα συνέλαβε. Ἔκανε γιό καί τόν ὀνόμασε Σαμουήλ. Μετά τήν ἀπογαλάκτιση τοῦ παιδιοῦ, οἱ δυό γονεῖς ἀνέβηκαν στήν Σηλῶ μαζί μέ τόν Σαμουήλ καί μέ ὅτι ὅριζε ὁ νόμος σ’ αὐτές τίς περιστάσεις. Ἐκεῖ ἡ εὐσεβής Ἄννα ἔφερε τό παιδάκι της στόν ἱερέα Ἠλί, γιά νά τό ἀφιερώσει στήν ὑπηρεσία τοῦ οἴκου τοῦ Κυρίου. Καί γεμάτη χαρά καί ἐνθουσιασμό εἶπε τόν ὑπέροχο ὕμνο: «Ἐστερεώθη καρδία μου ἐν Κυρίῳ, ὑψώθη κέρας μου ἐν Θεῷ μου, ἐπλατύνθη ἐπ’ ἐχθρούς μου τό στόμα μου, εὐφράνθην ἐν σωτηρίᾳ σου». Μετά ἀπ’ αὐτό, ἡ θεία χάρη εὐλόγησε τήν πίστη καί τήν εὐσεβή ἀφοσίωση τῆς Ἄννας ἀκόμη περισσότερο. Τῆς χάρισε τρεῖς ἀκόμα γιούς καί δυό θυγατέρες. Καί πραγματοποιήθηκε ἔτσι ἡ προφητική της ἐνόραση, κατά τήν ὁποία εἶπε: «στείρα ἔτεκεν ἑπτά, καί ἡ πολλή ἐν τέκνοις ἠσθένησεν». Γιά τήν Ἄννα αὐτή, ὁ Χρυσόστομος ἀφιέρωσε πολλές καί λαμπρές ὁμιλίες.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ὅσιος Στέφανος ὁ νεολαμπὴς ὁ ἐν τῷ Ἁγίῳ Ἀντίπα (9 Δεκεμβρίου)

3εννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη καί ἔζησε τόν 8ο αἰώνα μ.Χ.
Ἀνατράφηκε μέ εὐσέβεια ἀπό τούς γονεῖς του Ζαχαρία καί Θεοφανῶ καί ἀγωνίστηκε γιά τήν Ὀρθοδοξία θερμότατα, στά χρόνια πού βασίλευε ὁ Θεόφιλος ὁ εἰκονομάχος.
Ὅταν ἐπί βασιλίσσης Θεοδώρας ἦλθε ὁ θρίαμβος τῆς Ὀρθόδοξης πίστης, ὁ Πατριάρχης Μεθόδιος χειροτόνησε τόν Στέφανο πρεσβύτερο καί τόν κατάταξε στόν κλῆρο τῆς ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. Μετά τόν θάνατο τοῦ πατέρα του Ζαχαρία, κληρονόμησε μεγάλη περιουσία, τήν ὁποία διαμοίρασε σέ φιλανθρωπικά ἱδρύματα καί ὁ ἴδιος ἀφοσιώθηκε στίς ὑποχρεώσεις τῆς ἱερῆς διακονίας, φωτίζοντας καί ἐνισχύοντας μέ τήν διδασκαλία του ψυχές.
Κατοικοῦσε δέ στήν περιοχή τοῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀντίπα, ὅπου προσέρχονταν πολλοί καί ἀπό ὅλες τίς τάξεις, ἑλκυσμένοι ἀπό τήν φήμη τῆς ἀρετῆς καί τῆς διδακτικότητάς του.
Ὁ Ὅσιος Στέφανος ἀπεβίωσε εἰρηνικά σέ ἡλικία 73 ἐτῶν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Programma1

Nisteiodromio1
9 Δεκεμβρίου 2019
Νηστεία -Επιτρέπεται το ψάρι
 
10 Δεκεμβρίου 2019
Νηστεία- Επιτρέπεται το ψάρι
 
11 Δεκεμβρίου 2019
Νηστεία 
 
12 Δεκεμβρίου 2019
Νηστεία - Επιτρέπεται το ψάρι
 
13 Δεκεμβρίου 2019
Νηστεία
 
14 Δεκεμβρίου 2019
Νηστεία- Επιτρέπεται το ψάρι
 
15 Δεκεμβρίου 2019
Νηστεία  - Επιτρέπεται το ψάρι
 
 
 

Ὁδηγίες γιὰ τὴν τέλεση Γάμου
Μετὰ τὴν ἡλικία τῶν 18 ἐτῶν, δύο ἄτομα ἔχουν τὸ δικαίωμα γάμου. Προϋποθέσεις:

Απὸ τὰ 14-18 εἶναι ἀπαραίτητη ἡ γραπτὴ γονικὴ συναίνεση
Διανοητικὴ κατάσταση τέτοια ποὺ νὰ ἐπιτρέπει τὴν κατανόηση τοῦ μυστηρίου
Να μὴν ὑπάρχει συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμοῦ
Να μὴν ὑπάρχει θρησκευτικὸ κώλυμα
Σὲ περίπτωση ἐξαφάνισης πρέπει νὰ περάσουν τέσσερα χρόνια ἀπὸ τὴν ἐπίσημη δήλωση αὐτῆς
Οἱ ἄδειες γάμου πάντοτε ἐκδίδονται στὴν ἐνορία ὅπου καὶ θὰ τελεσθεῖ τὸ μυστήριο.

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΑΜΙΑΣ
α) Γιὰ νὰ ἐκδώσει ἡ ἐνορία πιστοποιητικὸ ἀγαμίας θὰ πρέπει ὁ ἐνορίτης νὰ διαμένει κατὰ τὰ τρία τελευταῖα χρόνια σ' αὐτήν. Ἐὰν δὲν ἔχει συμπληρώσει τρία χρόνια, θὰ πρέπει νὰ ἀπευθυνθεῖ στὴν παλαιά του ἐνορία.

β) Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας ἐκδίδεται γιὰ τὸν γαμπρὸ καὶ τὴ νύφη ἀντίστοιχα ξεχωριστὰ ἀπὸ τὶς ἐνορίες τους, ἐκτὸς ἐὰν ἀνήκουν στὴν ἴδια ἐνορία, ὁπότε τὰ πιστοποιητικὰ καὶ τῶν δύο θὰ ἐκδοθοῦν ἀπ᾿ αὐτήν.

γ) Γιὰ τὸ Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας ἀπαραίτητη καθίσταται ἡ παρουσία δύο μαρτύρων μὲ τὶς ταυτότητές τους, ἀσχέτου συγγενείας, οἱ ὁποῖοι θὰ πιστοποιοῦν τὴ μόνιμη διαμονή σας.

δ) Ἐπίσης χρειάζεται μία (1) ὑπεύθυνη δήλωση.

Στὴν ὑπεύθυνη δήλωση γιὰ δική σας διευκόλυνση πρέπει νὰ ἀναγράφονται ἀπὸ νωρὶς τὰ προσωπικά σας στοιχεῖα κι ἀκόμη τὸ ἀκόλουθο κείμενο: «ὅτι εἶμαι ἄγαμος ἢ ἄγαμη· πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἐτέλεσα γάμο, θρησκευτικὸ ἢ πολιτικό, ἐδῶ ἢ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ τώρα ἔρχομαι εἰς Α´ (πρώτου) γάμου κοινωνία μαζὶ μὲ τὴν .......... (γιὰ τὸν γαμπρὸ) ἢ μὲ τὸν .......... (γιὰ τὴν νύφη), μὲ τὴν ὁποία ἢ μὲ τὸν ὁποῖον καμία συγγένεια δὲν ἔχω».

Υ.Σ. Γιὰ ὅσους τέλεσαν πολιτικὸ γάμο εἶναι ἀπαραίτητο στὴ δήλωση νὰ τὸ ἀναφέρουν. Ἔτσι τὸ κείμενο τῆς δηλώσεως τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς: «ἔχω τελέσει πολιτικὸ γάμο μετὰ τῆς .......... (τάδε) ἢ τοῦ .......... (τάδε) καὶ τώρα ἐπιθυμῶ νὰ τελέσω μὲ τὴν .......... (τάδε) ἢ μὲ τὸν .......... (τάδε) καὶ θρησκευτικὸ γάμο χωρὶς νὰ ἔχω καμιὰ συγγένεια μὲ αὐτὴ (ἢ μὲ αὐτὸν). Ἄλλο γάμο θρησκευτικὸ ἢ πολιτικὸ πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἐτέλεσα».

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ἡ προαναγγελία τοῦ γάμου πρέπει νὰ δημοσιευτεῖ σὲ ἐφημερίδα τὴν ὁποία καὶ θὰ φέρουν μαζί τους κατὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἄδειας τοῦ γάμου.

Στὴν ἐφημερίδα θὰ δώσετε:
1. Τὸ ὄνομά σας
2. Τὸ ὄνομα τοῦ/τῆς μέλλοντα/ουσας συζύγου
3. Τὰ ὀνόματα τῶν γονέων σας
4. Τὰ πατρώνυμα τῶν μητέρων σας
5. Τὴν περιοχὴ ὅπου θὰ γίνει ὁ γάμος

3. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
Το παράβολο μπορεῖτε νὰ τὸ προμηθευτεῖτε ἀπὸ τὴν Ἐφορία. Κοστίζει 15 € (εὐρώ). Θὰ πρέπει ὅταν τὸ ζητήσετε νὰ τονίσετε ὅτι πρόκειται γιὰ παράβολο γάμου.

4. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
Μὲ τὰ παραπάνω δικαιολογητικὰ ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα, θὰ προσέλθετε στὴν ἐνορία, ὅπου θὰ τελεσθεῖ τὸ μυστήριο καὶ ὁ ἐφημέριος του ἱεροῦ ναοῦ θὰ ἐκδόσει τὶς ἄδειες τοῦ γάμου σας. Θὰ πρέπει νὰ ἔχετε μαζί σας ἀπαραιτήτως καὶ τὰ Δελτία Ἀστυνομικῆς Ταυτότητας. Μετὰ τὴν ἔκδοση τῶν ἀδειῶν ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο, θὰ ἀπευθυνθεῖτε στὴν οἰκεία μητρόπολη, μὲ τὶς ἄδειες. Ἐκεῖ θὰ σφραγισθοῦν καὶ θὰ λάβουν τὴν ἔγκριση ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τοῦ Γραφείου Γάμων. Στὴ συνέχεια ἀφοῦ σᾶς δοθεῖ ἡ ἄδεια, μέσα στὴν ἡμέρα ἢ σὲ μία ἀπὸ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες, θὰ πρέπει νὰ τὴν προσκομίσετε στὸν Ναὸ ὅπου θὰ τελεσθεῖ τὸ μυστήριο τοῦ Γάμου σας. Ἡ διαδικασία τῶν ἀδειῶν τοῦ Γάμου σας τελείωσε. Καθορίζεται πλέον ἡ ἡμερομηνία τελέσεως τοῦ Μυστηρίου σας. Μετὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου σας καὶ ἀφοῦ προηγουμένως ὑπογράψετε μαζὶ μὲ τὸν κουμπάρο σας, θὰ πρέπει νὰ πᾶτε μαζὶ μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Γάμου σας στὸ Ληξιαρχεῖο μέσα σὲ 40 ἡμέρες. Γιὰ τὴν καλύτερη ἐνημέρωσή σας οἱ ἄδειες τοῦ Γάμου σας θὰ πρέπει νὰ γίνονται ἀπὸ πολὺ νωρίς, ὥστε νὰ ἀποφεύγεται ὁ ἐκνευρισμὸς καὶ τὸ ἄγχος. Οἱ ἄδειες γάμου ἰσχύουν γιὰ 3 μῆνες!

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΑΜΟΥ
(ΑΛΛΗ ΕΚΔΟΧΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ)
Α. ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
Ὅταν καὶ οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένουν στὴν ἴδια Ἐνορία, γιὰ χρονικὸ διάστημα πλέον τοῦ ἑνὸς χρόνου, στὸ Ναὸ τῆς ὁποίας, θὰ τελεσθεῖ ὁ Γάμος, γιὰ νὰ ἐκδοθεῖ ἡ Ἂδεια Γάμου ἀπαιτοῦνται:

1. Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σὲ ἐφημερίδα, ἡ ὁποία προσκομμίζεται στὸ Ναό.

2. Παράβολο χαρτοσήμου 15€ γιὰ Γάμο. Προμηθεύεται ἀπὸ Δημόσιο Ταμεῖο (ΔΟΥ).

3. Παρουσία τῶν Μελλονύμφων, μὲ τὶς ἀστυνομικές τους ταυτότητες, γιὰ τὴν συμπλήρωση τῶν δικαιολογητικῶν, σὲ ἡμέρα καὶ ὣρα, ποὺ θὰ ἒχουν προκαθορίσει μὲ τὸν Ἐφημέριο.

4. Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας καὶ ἀσχέτου συγγενείας, γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ τοὺς μελλονύμφους. Ἐκδίδεται ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο.

Γιὰ τὴν ἔκδοσὴ του χρειάζονται:

Παρουσία δύο ἐνήλικων Μαρτύρων, μὲ τὶς ἀστυνομικές τους ταυτότητες.
Δύο Δηλώσεις τοῦ Ν.1599/1986 (ποὺ ἀντικατέστησε τὸ Ν.105) περὶ τῆς κατοικίας καὶ τῆς ἀγαμίας τῶν Μελλονύμφων. Τὰ ἔντυπα προμηθεύονται ἀπὸ τὴν ΔΟΥ ἢ ἄλλο κατάστημα (λ.χ. Περίπτερο). Συμπληρώνονται παρουσίᾳ τοῦ Ἐφημερίου καὶ ὑπογράφονται ἀπὸ τὸν κάθε μελλόνυμφο.
5. Εἰδικὲς περιπτώσεις:

α) Σὲ περίπτωση διαζευγμένου. Κατατίθεται τὸ Διαζευκτήριο, μὲ τὴν ἔνδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» (λευκοῦ χρώματος), τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη, ὅπου αὐτὸς τελέσθηκε. Σὲ περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικοῦ Γάμου κατατίθεται ἡ ληξιαρχικὴ πράξη τοῦ Γάμου μὲ τὸ ἀμετάκλητον τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως ποὺ λύει τὸν γάμον αὐτόν. Ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου.

β) Σὲ περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχικὴ Πράξη θανάτου καὶ βεβαίωση τοῦ βαθμοῦ Γάμου (Α´ ἢ Β´), ἀπὸ τὴν Ἐνορία ἢ τὴ Μητρόπολη, ἢ Ληξιαρχικὴ Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικοῦ ἢ πολιτικοῦ.

γ) Σὲ περίπτωση ποὺ ὁ ἕνας τῶν Μελλονύμφων κατοικεῖ σὲ ἄλλη Ἐνορία, τὸ Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας θὰ ἐκδώσει ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας του. Ἐὰν ἡ Ἐνορία ἑνὸς ἐκ τῶν Μελλονύμφων ἀνήκει καὶ σὲ ἄλλη Μητρόπολη ἀπὸ αὐτὴ ποὺ θὰ τελεσθεῖ ὁ Γάμος, τὸ Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται πρῶτα ἀπὸ τὴν Μητρόπολη αὐτὴ καὶ ἔπειτα προσκομίζεται στὸν Ἐφημέριο, ὁ ὁποῖος θὰ τελέσει τὸν Γάμο.

7. Φάκελος αἰτήσεως Ἀδείας Γάμου καὶ δηλώσεις προσδιορισμοῦ ἐπωνύμων Τέκνων σχηματίζεται ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου συμπληρώνονται καὶ ὑπογράφονται τὰ σχετικὰ ἔγγραφα.

8. Ἐὰν ἒχει προηγηθεῖ πολιτικὸς Γάμος τῶν μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται καὶ Ἀντίγραφο Ληξιαρχικῆς Πράξεως Πολιτικοῦ Γάμου. Δὲν ἀπαιτεῖται νέα δημοσίευση σὲ Ἐφημερίδα, ἀλλὰ προσκομίζεται φωτοαντίγραφο τῆς πρώτης, ἐὰν ὑπάρχει.

9. Τὰ ἀνωτέρω δικαιολογητικὰ κατατίθενται στὸ Γραφεῖο Γάμων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασιας και Σπάρτη (Γραφεῖα: ὁδὸς Λύσανδρου 5 Σπάρτη , ἀπὸ ἕνα τοὐλάχιστον τῶν Μελλονύμφων ἢ συγγενή τους .

Τὸ Γραφεῖο Γάμων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως λειτουργεῖ Δευτέρα-Παρασκευή· ὧρες Γραφείου 8.00-13.30.

10. Τὰ Δικαιολογητικὰ ἐκδίδονται αὐθημερὸν καὶ ἡ ἄδεια Γάμου παραλαμβάνεται ἀμέσως ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερόμενους καὶ προσκομίζεται στὸν Ἐφημέριο, γιὰ νὰ καθοριστεῖ ἡ ἡμέρα καὶ ἡ ὥρα τέλεσης τοῦ Μυστηρίου.

11. Μετὰ τὸν Γάμο, οἱ Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο:

Δήλωση Τελέσεως Γάμου, ὑπογεγραμμένη ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο, τοὺς Νεονύμφους καὶ τοὺς Παρανύμφους (Κουμπάρους)
Δήλωση προσδιορισμοῦ ἐπωνύμου τέκνων.
12. Ἡ Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου, στὰ ὅρια τοῦ ὁποίου τελέσθηκε ὁ Γάμος, ὑποχρεωτικῶς ἐντὸς 40 ἡμερῶν, ἀπὸ τὴν ἡμέρα τελέσεως τοῦ Γάμου (σὲ ἐκπρόθεσμη κατάθεση ἐπιβάλλεται πρόστιμο). Ἡ κατάθεση τῆς Δήλωσης αὐτῆς, γίνεται ἀπὸ ἕνα ἐκ τῶν Νεονύμφων ἢ ἀπὸ ἐκπρόσωπο τους, ὁ ὁποῖος φέρει μαζί του τὶς ταυτότητες καὶ τῶν δύο συζύγων.

ΓΕΝΙΚΑ
1. Οἱ Νυμφευόμενοι, κατὰ τὴν «Καλὴ Ὥρα» τελέσεως τοῦ Μυστηρίου, πρέπει νὰ προσέρχονται ἐγκαίρως στὸ Ναό. Ὁποιαδήποτε καθυστέρηση, ἰδίως τῆς Νύφης, προκαλεῖ μεγάλη ἀναστάτωση στὸ Πρόγραμμα τοῦ Ναοῦ, ὃταν μάλιστα, ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλοι γάμοι.

2. Πρῶτοι οἱ Νυμφευόμενοι ὀφείλουν νὰ εὐλαβοῦνται τὴν ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου καὶ νὰ συμμετέχουν οὐσιαστικὰ στὰ λεγόμενα καὶ τὰ τελούμενα.

3. Εἰδικότερα ἡ νύφη, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τέλεσης τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου, καλὸν εἶναι, γιὰ μερικὰ σχέδια νυφικῶν, νὰ ἐπιθέτει ἐπάνω στοὺς ὤμους της ἕνα κατάλληλο ἐπένδυμα.

4. Συστῆστε στὸν διακοσμητὴ καὶ τοὺς φωτογράφους νὰ ἐνεργοῦν μὲ διακριτικότητα καὶ σεβασμὸ πρὸς τὸ Μυστήριο καὶ νὰ μὴ γίνονται ἐνοχλητικοί.

Β. ΜΙΚΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Σὲ περίπτωση Μικτοῦ Γάμου, μεταξὺ Ἑλλήνων πολιτῶν, Ὀρθοδόξου καὶ Ἑτεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικοῦ ἢ Προτεστάντη, μὲ Τριαδικὸ Βάπτισμα*), ἐκτὸς τῶν ὡς ἄνω δικαιολογητικῶν (Ἐνότητα. Α´ παρ. 1-12), ἀπὸ τὸ Ἑτερόδοξο μέλος ἀπαιτοῦνται ἐπὶ πλέον τὰ ἑξῆς:

α) Πιστοποιητικὸ Βαπτίσεως. Ἐκδίδεται ἀπὸ τὸν Ναό, ὅπου τελέστηκε τὸ Βάπτισμα.

β) Πιστοποπιητικὸ Ἀγαμίας. Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν ἑτερόδοξη Ἐνορία.

γ) Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.1599/1986 (ποὺ ἀντικατέστησε τὸ Ν.105), ὅτι συμφωνεῖ τὰ τέκνα ποὺ θὰ προέλθουν ἀπὸ τὸ γάμο, θὰ βαπτισθοῦν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

* Σημ. Διότι ὑπάρχουν Προτεσταντικὲς παραχριστιανικὲς Ὁμάδες, οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν τριαδικὸ Βάπτισμα μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ οἱ ἑξῆς: Ἀγαπινισμός, Ἀδελφοὶ ἐλευθέρου Πνεύματος, Ἀντβεντισταὶ τῆς Ἑβδόμης Ἡμέρας, Βοημοὶ Ἀδελφοί, Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Πεντηκοστῆς, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τὰ Παιδιά τοῦ Μῶ, Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς, Ἀντιτριαδικὲς Πεντηκοστιανὲς Ὁμάδες (Κοινωνία τῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, Ἀνανεωμένοι Χριστιανοὶ κλπ), ὑπερκοινοτικὲς Πεντηκοστιανὲς Κινήσεις (Εὐαγγελικὴ Ἀδελφότης ἢ Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανικὴ Ἀδελφότης) Ἀγγλικανοὶ ἀποσχισθέντες ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία κλπ.

Γ. ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
1. Σὲ περίπτωση Γάμου μεταξὺ Ὀρθοδόξων (Ἕλληνα καὶ Ἀλλοδαποῦ) γιὰ τὸ ἀλλοδαπὸ μέλος, ἐπὶ πλέον τῶν δικαιολογητικῶν ποὺ προβλέπονται γιὰ τὸ Γάμο μεταξὺ Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων (βλ. Ἑνότητα Α´ παρ. 1-12) ἀπαιτοῦνται καὶ τὰ ἑξῆς**:

α) Πιστοποιητικὸ Βαπτίσεως ἀπὸ τὴν Ἐνορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Χώρας του.

β) Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας, ἀπὸ τὸν Δῆμο τῆς χώρας του καὶ ἀπὸ τὴν ἲδια Ἐνορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς χώρας του.

γ) Πιστοποιητικὸ Οἰκογενειακῆς Κατάστασης, ἀπὸ τὸν Δῆμο τῆς περιοχῆς του, γιὰ λυθέντα προηγούμενο Γάμο καὶ τὸ Διαζύγιο.

** Σημ. Τὰ ὡς ἄνω Πιστοποιητικὰ (α-γ) θὰ πρέπει νὰ εἶναι μεταφρασμένα στὰ Ἑλληνικά, ἀπὸ ἐπίσημη Ἑλληνικὴ ἀρχὴ τοῦ Ἐσωτερικοῦ (Μεταφραστικὸ Γραφεῖο τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος (ὁδ. Ἀρίωνος 10, Μοναστηράκι, Ἀθήνα) ἢ τοῦ Ἐξωτερικοῦ (Ἑλληνικὸ Προξενεῖο τῆς Χώρας προέλευσης). Γιὰ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ πιστοποιητικὰ (α καὶ β) ἀπαιτεῖται θεώρηση ἀπὸ τὸ ἁρμόδιο Γραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ὁδ. Ἰασίου 1, Ἱερὰ Μονὴ Πετράκη, Ἀθήνα)

δ) Ἂδεια παραμονῆς στὴν Ἑλλάδα, ἐφόσον τὸ ἀλλοδαπὸν μέλος δὲν προέρχεται ἀπὸ Κράτος-μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.

ε) Τὰ πιστοποιητικὰ Ἐξωτερικοῦ, ἐκκλησιαστικὰ καὶ πολιτικά τοῦ ἀλλοδαποῦ μέλους πρέπει νὰ φέρουν τὴ σφραγίδα Χάγης ἢ Apostil ἀπὸ τὴν ἁρμόδια Ὑπηρεσία τῆς Χώρας του.

2. Σὲ περίπτωση Γάμου μεταξὺ Ὀρθοδόξου Ἕλληνα καὶ Ἀλλοδαποῦ Ἑτεροδόξου (Μικτὸς Γάμος), ἀπὸ τὸ Ἀλλοδαπὸ Ἑτερόδοξο μέλος ἐκτὸς τῶν προβλεπομένων στὴν Ἑνότητα Β, ἀπαιτεῖται καὶ θεώρηση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ πιστοποιητικοῦ ἀπὸ τὴν ἐν Ἑλλάδι ἐκκλησιαστικὴ ἀρχὴ τοῦ Δόγματός του.

Ἀπαιτοῦνται, ἐπίσης, τὰ γ, δ καὶ ε τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος.

Δ. ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Σὲ περίπτωση Γάμου, Ὀρθοδόξου ἢ Μικτοῦ, μεταξὺ Ἀλλοδαπῶν (λ.χ. ἑνὸς Ἀμερικανοῦ καὶ μιᾶς Καναδῆς), ἐκτὸς κατοίκων Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, οἱ ὁποῖοι δὲν πρόκειται νὰ παραμείνουν στὴν Ἑλλάδα, ἀπαιτοῦνται τὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ πολιτικὰ πιστοποιητικὰ τῆς Ἑνότητας Γ καὶ ἐπὶ πλέον ἡ ἀπόδειξη νόμιμης εἰδόδου καὶ παραμονῆς στὴν Ἑλλάδα (visa)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Γάμοι δὲν τελοῦνται:

Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς μέχρι τέλους (Μέγα Σάββατο).
ἀπὸ 1-15 καὶ 29 Αὐγούστου.
ἀπὸ 18-24 Δεκεμβρίου.
Γάμοι δὲν τελοῦνται ἐπίσης, τὶς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων, τοῦ Πάσχα, τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τῶν Θεοφανείων, λόγῳ τοῦ ὅτι τὰ ἑορταζόμενα τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γεγονότα ἔχουν ἀποκλειστικὴ προτεραιότητα στὴ ζωὴ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν.
Ἐξαίρεση γίνεται μόνο γιὰ σοβαροὺς λόγους ὅπως λ.χ. ἀπαγωγή, ἐγκυμοσύνη, ἀποδημία, στράτευση, βαρεία νόσος συγγενῶν τῶν Μελλονύμφων.
2. Γάμος μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ἀλλοθρήσκων (Ἑβραίων, Μουσουλμάνων κλπ.) δὲν ἱερουργεῖται, ἐκτὸς ἐὰν τὸ ἀλλόθρησκον μέλος δεχθεῖ νὰ βαπτιστεῖ καὶ νὰ γίνει Ὀρθόδοξος.

3. Γάμος μὲ ἑτεροδόξους ποὺ δὲν ἔχουν Τριαδικὸ Βάπτισμα δὲν ἱερουργεῖται, ἐκτὸς ἐὰν τὸ ἑτερόδοξον μέλος δεχθεῖ νὰ βαπτισθεῖ καὶ νὰ γίνει Ὀρθόδοξος*.