diax
Agioi1

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ (13 Αυγούστου)

15 Ὅσιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής καταγόταν ἀπό ἐπιφανή οἰκογένεια καί γεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη τό ἔτος 580 μ.Χ. Ἔλαβε τή συνήθη ἐγκυκλοπαιδική μόρφωση καί ἐπιδόθηκε ἰδιαίτερα στή σπουδή τῆς φιλοσοφίας. Ὑπό τοῦ αὐτοκράτορος Ἡρακλείου (610 – 641 μ.Χ.) προσελήφθη ὡς ἀρχιγραμματεύς αὐτοῦ. Παρέμεινε στή θέση αὐτή γιά λίγα μόνο χρόνια, ἀλλά διατήρησε τίς σχέσεις του καί ἀλληλογραφία μέ πρόσωπα τοῦ δημόσιου βίου.
Ἀφοῦ παραιτήθηκε, τό 614 μ.Χ., ἀπό τό ἀξίωμα τοῦ ἀρχιγραμματέως, ἐγκατέλειψε τόν κόσμο καί ἀκολούθησε τόν μοναχικό βίο. Ἀσκήτεψε σέ μονή τῆς Χρυσουπόλεως, πού βρισκόταν ἔναντι τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί διετέλεσε ἡγούμενος αὐτῆς. Ἐκεῖ ἀπέκτησε ὡς μαθητή τόν Ἀναστάσιο, ὁ ὁποῖος τόν ἀκολούθησε σέ ὅλη του τή ζωή.
Σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Μαξίμου ἡ ἐργασία τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί ἡ συμμόρφωση τοῦ βίου τοῦ ἀνθρώπου πρός τήν Θεία διδασκαλία ἀποτελοῦν βάση στερεά, ἐπί τῆς ὁποίας θά οἰκοδομηθεῖ ἡ πνευματική ἀνύψωση τοῦ νοῦ. Πρῶτο βῆμα γιά τόν σκοπό αὐτό ἀποτελεῖ ἡ ἀπόδυση ἀπό τό νοῦ ὅλων τῶν παθῶν πού τόν ἐνοχλοῦν, τά ὁποία ἔχουν τήν βάση καί τήν ἀφορμή τους στό σῶμα. Καλεῖται δηλαδή ὁ ἄνθρωπος νά μήν ἀκολουθήσει τήν κίνηση τῶν αἰσθητῶν, νά μήν γίνει δοῦλος τῶν φυσικῶν του ὁρμῶν καί παθῶν, ἀλλά νά ἀκολουθήσει τά ὑπέρ φύσιν. Τά ἀποτελέσματα παρουσιάζονται ἀνάλογα πρός τήν ἐκλογή. Ἐκεῖνος πού ἀκολουθεῖ τήν κίνηση τῶν αἰσθητῶν ὑφίσταται καί τήν φυσική φθορά αὐτῶν καί συναλλοιώνεται μέ αὐτά, ἐνῶ ὁ ἀναστάς «τῆς ἐμπαθοῦς περί τά φαινόμενα διαθέσεως, τήν τῶν φαινομένων ἔθυσε κίνησιν καί τήν πρακτικήν κατορθώσας ἔφαγεν ἀρετήν».
Ἡ πράξη τῆς ἀρετῆς εἶναι ἔργο τῆς ἀνθρώπινης καί τῆς θείας δυνάμεως. Κανένα χάρισμα δέν μπορεῖ νά ἀποκτήσει ὁ ἄνθρωπος μόνο μέ τήν φυσική του δύναμη. Ἡ ἐπιμονή τοῦ Ἁγίου Μαξίμου στό σημεῖο αὐτό εἶναι φανερή σέ ὅλη του τή διδασκαλία, διότι φοβᾶται μήπως ὁ ἄνθρωπος περιπέσει στό πάθος τῆς ὑπερηφάνειας. Ὁ Θεός, παρατηρεῖ, ἔδωσε στόν ἄνθρωπο δύναμη, γιά νά πράττει τίς ἀρετές.

Ἔτσι, λοιπόν, ἀσκήτευε ὁ μακάριος Ὁμολογητής. Ἀλλά ἡ περσική ἀπειλή, πού εἶχε δημιουργήσει γιά τήν Βυζαντινή Αὐτοκρατορία κρίσιμη κατάσταση, ἔσπασε τήν ἡσυχία του καί τόν ἀγώνα του γιά τήν κατάκτηση τῶν ἀρετῶν ἀπό τόν τόπο τῆς ἀσκήσεώς του. Γιά πολλά χρόνια οἱ Πέρσες ἐμφανίζονταν στήν ἀκτή ἀπέναντι ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη. Φαίνετε δέ, ὅτι κατά τήν διάρκεια μιᾶς εἰσβολῆς τους στή Χρυσούπολη, τό 624 μ.Χ., ὁ Ἅγιος Μάξιμος ἀναγκάστηκε νά ἀποσυρθεῖ μέ τούς μαθητές του νοτιότερα, στήν Κύζικο. Ἐκεῖ διέμεινε γιά δύο περίπου χρόνια στή μονή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί συναναστρεφόταν μέ τόν Ἐπίσκοπο Ἰωάννη μετά τοῦ ὁποίου ἀντήλλαξε ἀργότερα ἐπιστολές. Ἴσως νά εἶχε ἀρχίσει νωρίτερα τήν συγγραφική του δράση, ἀλλά ἤδη ἀπό τήν ἐποχή αὐτή ἐπιδίδεται ἐντατικά στό ἔργο τῆς συγγραφῆς.
Λόγω συνεχίσεως τῶν Περσικῶν καταδρομῶν ὁ Ἅγιος ὑποχρεώνεται νά φύγει, τό 626 μ.Χ., καί ἀπό τήν Κύζικο. Ἔρχεται γιά λίγο στήν Κρήτη καί στήν συνέχεια μεταβαίνει στήν Ἀφρική. Θεωρεῖται δέ πιθανό νά πέρασε καί ἀπό τήν Κύπρο. Στήν Καρχηδόνα ἐμφανίζεται τήν Πεντηκοστή τοῦ ἔτους 632 μ.Χ., ἀλλά εἶχε φθάσει ἐκεῖ νωρίτερα. Κατά τά χρόνια αὐτά συγγράφει δύο ἀπό τά σπουδαιότερα ἔργα του, τό «Πρός Θαλάσσιον» καί «Περί Ἀποριῶν».
Ἐγκαταβίωσε στήν μονή Εὐκρατᾶ της Καρχηδόνας, ὅπου ἦταν ἐγκατεστημένος καί ἄλλος φυγάς, ἀπό τήν Παλαιστίνη, ὁ Σωφρόνιος. Ἐκεῖ ἔμαθε τίς ἐνέργειες τοῦ νέου Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Κύρου, οἱ ὁποῖες ἀπέληξαν τό 633 μ.Χ. στήν ἑνωτική συμφωνία πού διαμόρφωσε τήν αἵρεση τοῦ Μονοενεργητισμοῦ. Ὁ Σωφρόνιος τάχθηκε ἀμέσως ἐναντίον της νέας αὐτῆς μορφῆς τῆς χριστολογικῆς αἱρέσεως. Στήν θέση του αὐτή τόν ἀκολούθησε ὁ Ἅγιος Μάξιμος. Ἔτσι συμμετεῖχε στή σύνοδο τοῦ Λατερανοῦ, ἡ ὁποία συγκλήθηκε τό ἔτος 649 μ.Χ. ἐπί Πάπα Ρώμης Μαρτίνου Α’, ὅπου καταδικάσθηκε ὁ Μονοθελητισμός καί ἀναθεματίσθηκαν ἐκεῖνοι πού ἀνοήτως δογμάτιζαν ὅτι ὁ Χριστός ἔχει μία μόνο θέληση, τή θεία, σέ ἀντίθεση πρός τήν Ὀρθόδοξη διδασκαλία, κατά τήν ὁποία ὁ Χριστός ἔχει δυό θελήσεις, τή θεία καί τήν ἀνθρώπινη, ὡς Θεάνθρωπος. Στήν ἴδια Σύνοδο ἀποδοκιμάσθηκε διάταγμα τοῦ τότε αὐτοκράτορα Κώνσταντος, διά τοῦ ὁποίου δέν ἐπιτρεπόταν ἡ συζήτηση περί Μονοθελητισμοῦ.
Ὁ αὐτοκράτορας Κώνστας (641 – 668 μ.Χ.) ὀργίσθηκε γι’ αὐτό. Ὁ Ἅγιος συνελήφθη ἀπό τόν ἔξαρχο καί βασιλικό ἐπίτροπο τῆς Ἰταλίας Θεοδόσιο καί ὁδηγήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη μαζί μέ τούς δύο φίλους του Ἀναστασίους. Ὁ αὐτοκράτορας ἐξόρισε τόν Ἅγιο Μάξιμο, τό 655 μ.Χ. στή Βιζύη, μέσα στό Ρήγιο καί στήν συνέχεια στήν πόλη Πέρβερα. Μετά ἀπό ἕξι χρόνια ἀνακλήθηκε καί πάλι στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπως καί οἱ συμμοναστές του, γιά μία Τρίτη προσπάθεια προσεταιρισμοῦ του. Ὁ Ἅγιος ἀρνήθηκε. Ἀναθεματίσθηκε, κακοποιήθηκε καί διαπομπεύθηκε. Ἡ κακοποίηση τοῦ Ἁγίου ἔδωσε ἀφορμή γιά τή διαμόρφωση παραδόσεως περί ἀποκοπῆς τῆς γλώσσας καί τῆς δεξιᾶς χειρός αὐτοῦ. Μετά ἀπό αὐτά ἐξορίσθηκε στή Λαζική τοῦ Πόντου, στό φρούριο Σχίμαρις, ὅπου καί κοιμήθηκε ὁσίως στίς 13 Αὐγούστου τοῦ ἔτους 662 μ.Χ.
Τό τίμιο λείψανό του ἐνταφιάσθηκε στή μονή τοῦ Ἁγίου Ἀρσενίου, στή χώρα τῶν Λαζῶν. Ἀπό τόν τάφο του ἔβγαινε φῶς κάθε νύχτα καί φώτιζε τήν περιοχή, γεγονός πού πιστοποιοῦσε τήν ἁγιότητά του.
Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται τήν 21η Ἰανουαρίου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Τήν ὡραιότητα.
Τήν τῶν λειψάνων σου, ἁγίαν λάρνακα, ἀρωματίζουσαν, ζωῆς τάς χάριτας, ὡς κιβωτόν ἁγιασμοῦ, πλουτήσαντες θεοφόρε, ἐξ αὐτῆς δρεπόμεθα, χάριν θείαν καί ἔλεος, Μάξιμε πανεύφημε, τῆς σοφίας ὁ τρόφιμος· διό μή διαλίπῃς πρεσβεύων, θείας τυχεῖν ἡμᾶς εὐκλείας.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τήν ἐν πρεσβείαις.
Τῆς Ἐκκλησίας ὑπέρμαχε θεηγόρε, Ὀρθοδοξίας ἀσφάλεια καί λαμπρότης, λύρα τῆς εὐσεβείας καί ὄργανον, καί Μοναστῶν τό θεῖον καί ἱερόν ἀγλάϊσμα, ἀεί ἡμᾶς φρούρει, Πάτερ Μάξιμε.

Μεγαλυνάριον.
Τήν τῶν σῶν λειψάνων θείαν σορόν, πνέουσαν τῷ κόσμῳ, εὐωδίαν τήν μυστικήν, Μάξιμε ἐκ τάφου, κομίσαντες ἐκ πόθου, τῆς σῆς ὁμολογίας, τούς ἄθλους μέλπομεν.

Ἁγία Εἰρήνη ἡ Βασίλισσα (μετονομασθείσα σε Μοναχὴ Ξένη) (13 Αυγούστου)

5ζησε τόν 12ο αἰῶνα μ.Χ. καί ἦταν κόρη ὡραῖα καί ἐνάρετη. Αὐτό τό παρατήρησε ὁ βασιλιάς Ἀλέξιος ὁ Κομνηνός καί τήν πάντρεψε μέ τό γιό του Ἰωάννη, τόν ἐπονομαζόμενο Καλοϊωάννη λόγω τῶν πολλῶν του ἀρετῶν. Ἡ ἐνάρετη λοιπόν βασίλισσα Εἰρήνη, ξόδευε μέ ἁπλοχεριά σέ φιλανθρωπικά ἔργα. Μόνη μάλιστα πήγαινε σέ φτωχικές καλύβες, γιά νά δώσει ὄχι μόνο χρήματα, ἀλλά καί ἀνώτερη ἐνίσχυση καί παρηγοριά τῆς ἐλπίδας στόν Χριστό. Ἐπίσης ἔκτισε γηροκομεῖα καί ξενῶνες, καί ἄφησε σ’ αὐτά μεγάλα χρηματικά ποσά γιά τήν ἀσφαλή καί ἄνετη συντήρησή τους. Στή συνέχεια ὅμως, ἡ Εἰρήνη δοκίμασε μεγάλες θλίψεις. Ὁ ἄντρας της σέ μιά ἐκστρατεία του στή Συρία τό 1143, πέθανε. Ἀργότερα τό ἴδιο συνέβη καί μέ τά δυό ἀπό τά τέσσερα παιδιά της. Τότε ἡ Εἰρήνη, θέλησε νά βρεῖ ἀνακούφιση στίς θλίψεις της μέσα στή μοναχική ζωή. Ἀφοῦ λοιπόν πῆρε καί τή συγκατάθεση τοῦ βασιλιά γιοῦ της Μανουήλ, ἀποσύρθηκε στή μονή Παντοκράτορος, ὅπου καί ἔγινε μοναχή, μετονομασθεῖσα Ξένη. Ἐκεῖ τήν βρῆκε ὁ θάνατος καί τήν κήδευσαν μέ μεγάλη ἁπλότητα, ὅπως ἡ ἴδια τό ἐπιθυμοῦσε. Διότι λίγο πρίν πεθάνει ἔλεγε, ὅτι ἡ βασίλισσα Εἰρήνη εἶχε πεθάνει πρό πολλοῦ, καί δέν ἔμενε πλέον παρά μόνο ἡ μοναχή Ξένη.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἁγία Εὐδοκία ἡ βασίλισσα (13 Αυγούστου)

7ταν κόρη τοῦ ἀθηναίου φιλοσόφου Λεοντίου καί γεννήθηκε τό 401 μ.Χ. και το όνομά της ήταν αρχικά Ἀθηναΐς. Σπούδασε κατά τόν καλύτερο τρόπο τή γραμματική, τή ρητορική καί τή φιλοσοφία.
Ὅταν πέθανε ὁ Λεόντιος, ἄφησε ὅλη τήν περιουσία του στούς γιούς του, καί σ’ αὐτήν ἄφησε μόνο 100 χρυσά νομίσματα. Ὅταν, λοιπόν, ᾖλθε στήν Κωνσταντινούπολη γιά νά διεκδικήσει τά κληρονομικά της δικαιώματα, γνωρίστηκε με την ἀδελφή του Θεοδοσίου τοῦ Β’, Πουλχερία, η οποία κατενθουσιάστηκε ἀπό τά σπάνια χαρίσματα τῆς ἀθηναίας κόρης και την πρόκρινε για σύζυγο του Αυτοκράτορα αδελφού της. Έτσι, παντρεύτηκε τόν Θεοδόσιο και βαπτίστηκε χριστιανή παίρνοντας τό ὄνομα Εὐδοκία.
Ἡ Εὐδοκία, ἀπό τή φύση της γυναῖκα σεμνή, δέν ἀνακατεύθηκε καθόλου μέ τίς βασιλικές ὑποθέσεις. Τήν εἵλκυσε περισσότερο ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, γι’ αὐτό καί ἐπεδίωξε νά ἐπισκεφθεῖ τούς Ἁγίους Τόπους. Ὅταν ὁ σκοπός της πραγματοποιήθηκε, αἰσθάνθηκε τήν ψυχή της νά φτερουγίζει στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἐπιστροφή της, ὅμως, στή Βασιλεύουσα, ἐπεφύλασσε ἐκπλήξεις. Οἱ σχέσεις της μέ τόν Θεοδόσιο ψυχράνθηκαν, λόγω συκοφαντιῶν. Γι’ αὐτό, μέ τήν ἄδειά του, ἐπέστρεψε στήν Ἱερουσαλήμ, ὅπου ἵδρυσε πολλά μοναστήρια καί, μέ προσευχή, μελέτη καί «ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καί σεμνότητι», τελείωσε τήν ζωή της.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἅγιος Τιμόθεος ὁ Θαυματουργός Ἀρχιεπίσκοπος Προκοννήσου (Προικοννήσου) (1 Αυγούστου)

5ζησε στά μέσα του 6ου αἰῶνα, ἐπί βασιλέων Ἰουστίνου τοῦ Θράκα καί Ἰουστίνου ἀνεψιοῦ του Ἰουστινιανοῦ τοῦ Μεγάλου.
Λόγω τῆς μεγάλης του ἀρετῆς, ἔγινε ἐπίσκοπος Προκοννήσου ἢ Προικοννήσου, καί πού σήμερα λέγεται Μαρμαράς. Τά ποιμαντικά του καθήκοντα ἐξάσκησε ἄριστα διά τῆς πραότητάς του καί διά τῆς προσευχῆς. Κάποτε μάλιστα θεράπευσε καί τήν κόρη τοῦ βασιλιά Ἰουστινιανοῦ ἀπό δαιμόνιο.
Ἀπεβίωσε εἰρηνικά τήν 1η Αὐγούστου. Ἀργότερα ἡ βασίλισσα Θεοδώρα, πρός ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης στόν Ἅγιο, ἔκτισε Μονή στό ὄνομά του, ἐκεῖ ὅπου βρέθηκε τό ἅγιο λείψανό του. Ἐκεῖ κοντά μάλιστα, βρέθηκε καί πηγή ἁγιάσματος.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx
Programma1

Nisteiodromio1
10 Αυγούστου 2020
Νηστεία 
 
11 Αυγούστου 2020
Νηστεία 
 
12 Αυγούστου 2020
Νηστεία 
 
 
13 Αυγούστου 2020
Νηστεία
 
 
14 Αυγούστου 2020
Νηστεία 
 
  
15 Αυγούστου 2020
Επιτρέπονται όλες οι τροφές
 
 16 Αυγούστου 2020
Επιτρέπονται όλες οι τροφές

Ὁδηγίες γιὰ τὴν τέλεση Γάμου
Μετὰ τὴν ἡλικία τῶν 18 ἐτῶν, δύο ἄτομα ἔχουν τὸ δικαίωμα γάμου. Προϋποθέσεις:

Απὸ τὰ 14-18 εἶναι ἀπαραίτητη ἡ γραπτὴ γονικὴ συναίνεση
Διανοητικὴ κατάσταση τέτοια ποὺ νὰ ἐπιτρέπει τὴν κατανόηση τοῦ μυστηρίου
Να μὴν ὑπάρχει συγγένεια μέχρι τρίτου βαθμοῦ
Να μὴν ὑπάρχει θρησκευτικὸ κώλυμα
Σὲ περίπτωση ἐξαφάνισης πρέπει νὰ περάσουν τέσσερα χρόνια ἀπὸ τὴν ἐπίσημη δήλωση αὐτῆς
Οἱ ἄδειες γάμου πάντοτε ἐκδίδονται στὴν ἐνορία ὅπου καὶ θὰ τελεσθεῖ τὸ μυστήριο.

1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΑΜΙΑΣ
α) Γιὰ νὰ ἐκδώσει ἡ ἐνορία πιστοποιητικὸ ἀγαμίας θὰ πρέπει ὁ ἐνορίτης νὰ διαμένει κατὰ τὰ τρία τελευταῖα χρόνια σ' αὐτήν. Ἐὰν δὲν ἔχει συμπληρώσει τρία χρόνια, θὰ πρέπει νὰ ἀπευθυνθεῖ στὴν παλαιά του ἐνορία.

β) Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας ἐκδίδεται γιὰ τὸν γαμπρὸ καὶ τὴ νύφη ἀντίστοιχα ξεχωριστὰ ἀπὸ τὶς ἐνορίες τους, ἐκτὸς ἐὰν ἀνήκουν στὴν ἴδια ἐνορία, ὁπότε τὰ πιστοποιητικὰ καὶ τῶν δύο θὰ ἐκδοθοῦν ἀπ᾿ αὐτήν.

γ) Γιὰ τὸ Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας ἀπαραίτητη καθίσταται ἡ παρουσία δύο μαρτύρων μὲ τὶς ταυτότητές τους, ἀσχέτου συγγενείας, οἱ ὁποῖοι θὰ πιστοποιοῦν τὴ μόνιμη διαμονή σας.

δ) Ἐπίσης χρειάζεται μία (1) ὑπεύθυνη δήλωση.

Στὴν ὑπεύθυνη δήλωση γιὰ δική σας διευκόλυνση πρέπει νὰ ἀναγράφονται ἀπὸ νωρὶς τὰ προσωπικά σας στοιχεῖα κι ἀκόμη τὸ ἀκόλουθο κείμενο: «ὅτι εἶμαι ἄγαμος ἢ ἄγαμη· πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἐτέλεσα γάμο, θρησκευτικὸ ἢ πολιτικό, ἐδῶ ἢ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ τώρα ἔρχομαι εἰς Α´ (πρώτου) γάμου κοινωνία μαζὶ μὲ τὴν .......... (γιὰ τὸν γαμπρὸ) ἢ μὲ τὸν .......... (γιὰ τὴν νύφη), μὲ τὴν ὁποία ἢ μὲ τὸν ὁποῖον καμία συγγένεια δὲν ἔχω».

Υ.Σ. Γιὰ ὅσους τέλεσαν πολιτικὸ γάμο εἶναι ἀπαραίτητο στὴ δήλωση νὰ τὸ ἀναφέρουν. Ἔτσι τὸ κείμενο τῆς δηλώσεως τροποποιεῖται ὡς ἑξῆς: «ἔχω τελέσει πολιτικὸ γάμο μετὰ τῆς .......... (τάδε) ἢ τοῦ .......... (τάδε) καὶ τώρα ἐπιθυμῶ νὰ τελέσω μὲ τὴν .......... (τάδε) ἢ μὲ τὸν .......... (τάδε) καὶ θρησκευτικὸ γάμο χωρὶς νὰ ἔχω καμιὰ συγγένεια μὲ αὐτὴ (ἢ μὲ αὐτὸν). Ἄλλο γάμο θρησκευτικὸ ἢ πολιτικὸ πουθενὰ ἀλλοῦ δὲν ἐτέλεσα».

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ἡ προαναγγελία τοῦ γάμου πρέπει νὰ δημοσιευτεῖ σὲ ἐφημερίδα τὴν ὁποία καὶ θὰ φέρουν μαζί τους κατὰ τὴν ἔκδοση τῆς ἄδειας τοῦ γάμου.

Στὴν ἐφημερίδα θὰ δώσετε:
1. Τὸ ὄνομά σας
2. Τὸ ὄνομα τοῦ/τῆς μέλλοντα/ουσας συζύγου
3. Τὰ ὀνόματα τῶν γονέων σας
4. Τὰ πατρώνυμα τῶν μητέρων σας
5. Τὴν περιοχὴ ὅπου θὰ γίνει ὁ γάμος

3. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
Το παράβολο μπορεῖτε νὰ τὸ προμηθευτεῖτε ἀπὸ τὴν Ἐφορία. Κοστίζει 15 € (εὐρώ). Θὰ πρέπει ὅταν τὸ ζητήσετε νὰ τονίσετε ὅτι πρόκειται γιὰ παράβολο γάμου.

4. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
Μὲ τὰ παραπάνω δικαιολογητικὰ ποὺ εἶναι ἀπαραίτητα, θὰ προσέλθετε στὴν ἐνορία, ὅπου θὰ τελεσθεῖ τὸ μυστήριο καὶ ὁ ἐφημέριος του ἱεροῦ ναοῦ θὰ ἐκδόσει τὶς ἄδειες τοῦ γάμου σας. Θὰ πρέπει νὰ ἔχετε μαζί σας ἀπαραιτήτως καὶ τὰ Δελτία Ἀστυνομικῆς Ταυτότητας. Μετὰ τὴν ἔκδοση τῶν ἀδειῶν ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο, θὰ ἀπευθυνθεῖτε στὴν οἰκεία μητρόπολη, μὲ τὶς ἄδειες. Ἐκεῖ θὰ σφραγισθοῦν καὶ θὰ λάβουν τὴν ἔγκριση ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο τοῦ Γραφείου Γάμων. Στὴ συνέχεια ἀφοῦ σᾶς δοθεῖ ἡ ἄδεια, μέσα στὴν ἡμέρα ἢ σὲ μία ἀπὸ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες, θὰ πρέπει νὰ τὴν προσκομίσετε στὸν Ναὸ ὅπου θὰ τελεσθεῖ τὸ μυστήριο τοῦ Γάμου σας. Ἡ διαδικασία τῶν ἀδειῶν τοῦ Γάμου σας τελείωσε. Καθορίζεται πλέον ἡ ἡμερομηνία τελέσεως τοῦ Μυστηρίου σας. Μετὰ τὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου σας καὶ ἀφοῦ προηγουμένως ὑπογράψετε μαζὶ μὲ τὸν κουμπάρο σας, θὰ πρέπει νὰ πᾶτε μαζὶ μὲ τὴν ἄδεια τοῦ Γάμου σας στὸ Ληξιαρχεῖο μέσα σὲ 40 ἡμέρες. Γιὰ τὴν καλύτερη ἐνημέρωσή σας οἱ ἄδειες τοῦ Γάμου σας θὰ πρέπει νὰ γίνονται ἀπὸ πολὺ νωρίς, ὥστε νὰ ἀποφεύγεται ὁ ἐκνευρισμὸς καὶ τὸ ἄγχος. Οἱ ἄδειες γάμου ἰσχύουν γιὰ 3 μῆνες!

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΑΜΟΥ
(ΑΛΛΗ ΕΚΔΟΧΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ)
Α. ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
Ὅταν καὶ οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένουν στὴν ἴδια Ἐνορία, γιὰ χρονικὸ διάστημα πλέον τοῦ ἑνὸς χρόνου, στὸ Ναὸ τῆς ὁποίας, θὰ τελεσθεῖ ὁ Γάμος, γιὰ νὰ ἐκδοθεῖ ἡ Ἂδεια Γάμου ἀπαιτοῦνται:

1. Προαναγγελία Γάμου. Δημοσιεύεται σὲ ἐφημερίδα, ἡ ὁποία προσκομμίζεται στὸ Ναό.

2. Παράβολο χαρτοσήμου 15€ γιὰ Γάμο. Προμηθεύεται ἀπὸ Δημόσιο Ταμεῖο (ΔΟΥ).

3. Παρουσία τῶν Μελλονύμφων, μὲ τὶς ἀστυνομικές τους ταυτότητες, γιὰ τὴν συμπλήρωση τῶν δικαιολογητικῶν, σὲ ἡμέρα καὶ ὣρα, ποὺ θὰ ἒχουν προκαθορίσει μὲ τὸν Ἐφημέριο.

4. Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας καὶ ἀσχέτου συγγενείας, γιὰ τὸν καθένα ἀπὸ τοὺς μελλονύμφους. Ἐκδίδεται ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο.

Γιὰ τὴν ἔκδοσὴ του χρειάζονται:

Παρουσία δύο ἐνήλικων Μαρτύρων, μὲ τὶς ἀστυνομικές τους ταυτότητες.
Δύο Δηλώσεις τοῦ Ν.1599/1986 (ποὺ ἀντικατέστησε τὸ Ν.105) περὶ τῆς κατοικίας καὶ τῆς ἀγαμίας τῶν Μελλονύμφων. Τὰ ἔντυπα προμηθεύονται ἀπὸ τὴν ΔΟΥ ἢ ἄλλο κατάστημα (λ.χ. Περίπτερο). Συμπληρώνονται παρουσίᾳ τοῦ Ἐφημερίου καὶ ὑπογράφονται ἀπὸ τὸν κάθε μελλόνυμφο.
5. Εἰδικὲς περιπτώσεις:

α) Σὲ περίπτωση διαζευγμένου. Κατατίθεται τὸ Διαζευκτήριο, μὲ τὴν ἔνδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ» (λευκοῦ χρώματος), τὸ ὁποῖο ἐκδίδει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη, ὅπου αὐτὸς τελέσθηκε. Σὲ περίπτωση διαλυθέντος Πολιτικοῦ Γάμου κατατίθεται ἡ ληξιαρχικὴ πράξη τοῦ Γάμου μὲ τὸ ἀμετάκλητον τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως ποὺ λύει τὸν γάμον αὐτόν. Ἐκδίδεται ἀπὸ τὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου.

β) Σὲ περίπτωση χηρείας. Κατατίθεται Ληξιαρχικὴ Πράξη θανάτου καὶ βεβαίωση τοῦ βαθμοῦ Γάμου (Α´ ἢ Β´), ἀπὸ τὴν Ἐνορία ἢ τὴ Μητρόπολη, ἢ Ληξιαρχικὴ Πράξη προηγούμενου Γάμου, θρησκευτικοῦ ἢ πολιτικοῦ.

γ) Σὲ περίπτωση ποὺ ὁ ἕνας τῶν Μελλονύμφων κατοικεῖ σὲ ἄλλη Ἐνορία, τὸ Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας θὰ ἐκδώσει ὁ Ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας του. Ἐὰν ἡ Ἐνορία ἑνὸς ἐκ τῶν Μελλονύμφων ἀνήκει καὶ σὲ ἄλλη Μητρόπολη ἀπὸ αὐτὴ ποὺ θὰ τελεσθεῖ ὁ Γάμος, τὸ Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας θὰ πρέπει νὰ θεωρεῖται πρῶτα ἀπὸ τὴν Μητρόπολη αὐτὴ καὶ ἔπειτα προσκομίζεται στὸν Ἐφημέριο, ὁ ὁποῖος θὰ τελέσει τὸν Γάμο.

7. Φάκελος αἰτήσεως Ἀδείας Γάμου καὶ δηλώσεις προσδιορισμοῦ ἐπωνύμων Τέκνων σχηματίζεται ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου συμπληρώνονται καὶ ὑπογράφονται τὰ σχετικὰ ἔγγραφα.

8. Ἐὰν ἒχει προηγηθεῖ πολιτικὸς Γάμος τῶν μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται καὶ Ἀντίγραφο Ληξιαρχικῆς Πράξεως Πολιτικοῦ Γάμου. Δὲν ἀπαιτεῖται νέα δημοσίευση σὲ Ἐφημερίδα, ἀλλὰ προσκομίζεται φωτοαντίγραφο τῆς πρώτης, ἐὰν ὑπάρχει.

9. Τὰ ἀνωτέρω δικαιολογητικὰ κατατίθενται στὸ Γραφεῖο Γάμων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μονεμβασιας και Σπάρτη (Γραφεῖα: ὁδὸς Λύσανδρου 5 Σπάρτη , ἀπὸ ἕνα τοὐλάχιστον τῶν Μελλονύμφων ἢ συγγενή τους .

Τὸ Γραφεῖο Γάμων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως λειτουργεῖ Δευτέρα-Παρασκευή· ὧρες Γραφείου 8.00-13.30.

10. Τὰ Δικαιολογητικὰ ἐκδίδονται αὐθημερὸν καὶ ἡ ἄδεια Γάμου παραλαμβάνεται ἀμέσως ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερόμενους καὶ προσκομίζεται στὸν Ἐφημέριο, γιὰ νὰ καθοριστεῖ ἡ ἡμέρα καὶ ἡ ὥρα τέλεσης τοῦ Μυστηρίου.

11. Μετὰ τὸν Γάμο, οἱ Νεόνυμφοι παραλαμβάνουν ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο:

Δήλωση Τελέσεως Γάμου, ὑπογεγραμμένη ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο, τοὺς Νεονύμφους καὶ τοὺς Παρανύμφους (Κουμπάρους)
Δήλωση προσδιορισμοῦ ἐπωνύμου τέκνων.
12. Ἡ Δήλωση τελέσεως Γάμου κατατίθεται στὸ Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου, στὰ ὅρια τοῦ ὁποίου τελέσθηκε ὁ Γάμος, ὑποχρεωτικῶς ἐντὸς 40 ἡμερῶν, ἀπὸ τὴν ἡμέρα τελέσεως τοῦ Γάμου (σὲ ἐκπρόθεσμη κατάθεση ἐπιβάλλεται πρόστιμο). Ἡ κατάθεση τῆς Δήλωσης αὐτῆς, γίνεται ἀπὸ ἕνα ἐκ τῶν Νεονύμφων ἢ ἀπὸ ἐκπρόσωπο τους, ὁ ὁποῖος φέρει μαζί του τὶς ταυτότητες καὶ τῶν δύο συζύγων.

ΓΕΝΙΚΑ
1. Οἱ Νυμφευόμενοι, κατὰ τὴν «Καλὴ Ὥρα» τελέσεως τοῦ Μυστηρίου, πρέπει νὰ προσέρχονται ἐγκαίρως στὸ Ναό. Ὁποιαδήποτε καθυστέρηση, ἰδίως τῆς Νύφης, προκαλεῖ μεγάλη ἀναστάτωση στὸ Πρόγραμμα τοῦ Ναοῦ, ὃταν μάλιστα, ἀκολουθοῦν καὶ ἄλλοι γάμοι.

2. Πρῶτοι οἱ Νυμφευόμενοι ὀφείλουν νὰ εὐλαβοῦνται τὴν ἱερότητα τοῦ Μυστηρίου καὶ νὰ συμμετέχουν οὐσιαστικὰ στὰ λεγόμενα καὶ τὰ τελούμενα.

3. Εἰδικότερα ἡ νύφη, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τέλεσης τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου, καλὸν εἶναι, γιὰ μερικὰ σχέδια νυφικῶν, νὰ ἐπιθέτει ἐπάνω στοὺς ὤμους της ἕνα κατάλληλο ἐπένδυμα.

4. Συστῆστε στὸν διακοσμητὴ καὶ τοὺς φωτογράφους νὰ ἐνεργοῦν μὲ διακριτικότητα καὶ σεβασμὸ πρὸς τὸ Μυστήριο καὶ νὰ μὴ γίνονται ἐνοχλητικοί.

Β. ΜΙΚΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
Σὲ περίπτωση Μικτοῦ Γάμου, μεταξὺ Ἑλλήνων πολιτῶν, Ὀρθοδόξου καὶ Ἑτεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικοῦ ἢ Προτεστάντη, μὲ Τριαδικὸ Βάπτισμα*), ἐκτὸς τῶν ὡς ἄνω δικαιολογητικῶν (Ἐνότητα. Α´ παρ. 1-12), ἀπὸ τὸ Ἑτερόδοξο μέλος ἀπαιτοῦνται ἐπὶ πλέον τὰ ἑξῆς:

α) Πιστοποιητικὸ Βαπτίσεως. Ἐκδίδεται ἀπὸ τὸν Ναό, ὅπου τελέστηκε τὸ Βάπτισμα.

β) Πιστοποπιητικὸ Ἀγαμίας. Ἐκδίδεται ἀπὸ τὴν ἑτερόδοξη Ἐνορία.

γ) Ὑπεύθυνη Δήλωση τοῦ Ν.1599/1986 (ποὺ ἀντικατέστησε τὸ Ν.105), ὅτι συμφωνεῖ τὰ τέκνα ποὺ θὰ προέλθουν ἀπὸ τὸ γάμο, θὰ βαπτισθοῦν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

* Σημ. Διότι ὑπάρχουν Προτεσταντικὲς παραχριστιανικὲς Ὁμάδες, οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν τριαδικὸ Βάπτισμα μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ οἱ ἑξῆς: Ἀγαπινισμός, Ἀδελφοὶ ἐλευθέρου Πνεύματος, Ἀντβεντισταὶ τῆς Ἑβδόμης Ἡμέρας, Βοημοὶ Ἀδελφοί, Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τῆς Πεντηκοστῆς, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τὰ Παιδιά τοῦ Μῶ, Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία τῆς Πεντηκοστῆς, Ἀντιτριαδικὲς Πεντηκοστιανὲς Ὁμάδες (Κοινωνία τῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ, Ἀνανεωμένοι Χριστιανοὶ κλπ), ὑπερκοινοτικὲς Πεντηκοστιανὲς Κινήσεις (Εὐαγγελικὴ Ἀδελφότης ἢ Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανικὴ Ἀδελφότης) Ἀγγλικανοὶ ἀποσχισθέντες ἀπὸ τὴν ἐπίσημη Ἀγγλικανικὴ Ἐκκλησία κλπ.

Γ. ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
1. Σὲ περίπτωση Γάμου μεταξὺ Ὀρθοδόξων (Ἕλληνα καὶ Ἀλλοδαποῦ) γιὰ τὸ ἀλλοδαπὸ μέλος, ἐπὶ πλέον τῶν δικαιολογητικῶν ποὺ προβλέπονται γιὰ τὸ Γάμο μεταξὺ Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων (βλ. Ἑνότητα Α´ παρ. 1-12) ἀπαιτοῦνται καὶ τὰ ἑξῆς**:

α) Πιστοποιητικὸ Βαπτίσεως ἀπὸ τὴν Ἐνορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Χώρας του.

β) Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας, ἀπὸ τὸν Δῆμο τῆς χώρας του καὶ ἀπὸ τὴν ἲδια Ἐνορία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς χώρας του.

γ) Πιστοποιητικὸ Οἰκογενειακῆς Κατάστασης, ἀπὸ τὸν Δῆμο τῆς περιοχῆς του, γιὰ λυθέντα προηγούμενο Γάμο καὶ τὸ Διαζύγιο.

** Σημ. Τὰ ὡς ἄνω Πιστοποιητικὰ (α-γ) θὰ πρέπει νὰ εἶναι μεταφρασμένα στὰ Ἑλληνικά, ἀπὸ ἐπίσημη Ἑλληνικὴ ἀρχὴ τοῦ Ἐσωτερικοῦ (Μεταφραστικὸ Γραφεῖο τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδος (ὁδ. Ἀρίωνος 10, Μοναστηράκι, Ἀθήνα) ἢ τοῦ Ἐξωτερικοῦ (Ἑλληνικὸ Προξενεῖο τῆς Χώρας προέλευσης). Γιὰ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ πιστοποιητικὰ (α καὶ β) ἀπαιτεῖται θεώρηση ἀπὸ τὸ ἁρμόδιο Γραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ὁδ. Ἰασίου 1, Ἱερὰ Μονὴ Πετράκη, Ἀθήνα)

δ) Ἂδεια παραμονῆς στὴν Ἑλλάδα, ἐφόσον τὸ ἀλλοδαπὸν μέλος δὲν προέρχεται ἀπὸ Κράτος-μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.

ε) Τὰ πιστοποιητικὰ Ἐξωτερικοῦ, ἐκκλησιαστικὰ καὶ πολιτικά τοῦ ἀλλοδαποῦ μέλους πρέπει νὰ φέρουν τὴ σφραγίδα Χάγης ἢ Apostil ἀπὸ τὴν ἁρμόδια Ὑπηρεσία τῆς Χώρας του.

2. Σὲ περίπτωση Γάμου μεταξὺ Ὀρθοδόξου Ἕλληνα καὶ Ἀλλοδαποῦ Ἑτεροδόξου (Μικτὸς Γάμος), ἀπὸ τὸ Ἀλλοδαπὸ Ἑτερόδοξο μέλος ἐκτὸς τῶν προβλεπομένων στὴν Ἑνότητα Β, ἀπαιτεῖται καὶ θεώρηση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ πιστοποιητικοῦ ἀπὸ τὴν ἐν Ἑλλάδι ἐκκλησιαστικὴ ἀρχὴ τοῦ Δόγματός του.

Ἀπαιτοῦνται, ἐπίσης, τὰ γ, δ καὶ ε τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος.

Δ. ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Σὲ περίπτωση Γάμου, Ὀρθοδόξου ἢ Μικτοῦ, μεταξὺ Ἀλλοδαπῶν (λ.χ. ἑνὸς Ἀμερικανοῦ καὶ μιᾶς Καναδῆς), ἐκτὸς κατοίκων Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, οἱ ὁποῖοι δὲν πρόκειται νὰ παραμείνουν στὴν Ἑλλάδα, ἀπαιτοῦνται τὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ πολιτικὰ πιστοποιητικὰ τῆς Ἑνότητας Γ καὶ ἐπὶ πλέον ἡ ἀπόδειξη νόμιμης εἰδόδου καὶ παραμονῆς στὴν Ἑλλάδα (visa)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Γάμοι δὲν τελοῦνται:

Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἀπὸ τὴν Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς μέχρι τέλους (Μέγα Σάββατο).
ἀπὸ 1-15 καὶ 29 Αὐγούστου.
ἀπὸ 18-24 Δεκεμβρίου.
Γάμοι δὲν τελοῦνται ἐπίσης, τὶς ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων, τοῦ Πάσχα, τῆς Πεντηκοστῆς καὶ τῶν Θεοφανείων, λόγῳ τοῦ ὅτι τὰ ἑορταζόμενα τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γεγονότα ἔχουν ἀποκλειστικὴ προτεραιότητα στὴ ζωὴ τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν.
Ἐξαίρεση γίνεται μόνο γιὰ σοβαροὺς λόγους ὅπως λ.χ. ἀπαγωγή, ἐγκυμοσύνη, ἀποδημία, στράτευση, βαρεία νόσος συγγενῶν τῶν Μελλονύμφων.
2. Γάμος μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Ἀλλοθρήσκων (Ἑβραίων, Μουσουλμάνων κλπ.) δὲν ἱερουργεῖται, ἐκτὸς ἐὰν τὸ ἀλλόθρησκον μέλος δεχθεῖ νὰ βαπτιστεῖ καὶ νὰ γίνει Ὀρθόδοξος.

3. Γάμος μὲ ἑτεροδόξους ποὺ δὲν ἔχουν Τριαδικὸ Βάπτισμα δὲν ἱερουργεῖται, ἐκτὸς ἐὰν τὸ ἑτερόδοξον μέλος δεχθεῖ νὰ βαπτισθεῖ καὶ νὰ γίνει Ὀρθόδοξος*.